Provozní řád školní jídelny 

 

V souladu s § 164 a 166 zákona č.561/2004Sb., (školský zákon), v platném znění, § 5 vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a dle přílohy č. 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb.,v platném znění, se určuje finanční limit potravin dle věkové skupiny strávníků.

 

Věkové skupiny                               finanční limit

 

Strávníci       7  -  10 let                    19,-Kč/oběd

Strávníci     11  -  14 let                    21,-Kč/oběd

Strávníci     15 a více let                   22,-Kč/oběd

 

            Do jednotlivých skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle věkových skupin. V případě onemocnění strávníka lze vydat první den nemoci oběd do přenosných nádob. Po dobu nemoci není nárok na stravování ve školní jídelně. V době nepřítomnosti, z jakéhokoliv důvodu, je povinnost obědy vždy odhlásit. V případě zájmu o stravování, v době nepřítomnosti žáka, bude cena oběda zahrnovat plné náklady na přípravu oběda. 

Úhrada stravného

 

  • bankovním převodem na účet školní jídelny /Česká spořitelna/

číslo účtu: 35 – 882 258 379/ 0800

 

Rodiče vyplní přihlášku ke stravování (přihlášku je možné vyzvednout v jídelně nebo stáhnout z webových stránek školy) a následně odevzdají do školní jídelny.

Způsob platby - trvalý příkaz (měsíčně, čtvrtletně) nebo jednorázový příkaz měsíčně.

 

Částka by měla být vždy uhrazena nejdéle k 25. dni na měsíc následující. Vždy musí být uveden variabilní symbol /evidenční číslo žáka/. U sourozenců musí být příkaz zaveden na každé dítě samostatně. Po doručení částky stravného bude mít strávník automaticky obědy přihlášené na následující období.

 

  • placení stravného formou hotovostní úhrady

 

Dle provozní doby prodeje obědů /řád školní jídelny/. Strávník obdrží doklad o zaplacení.

 

            Každý strávník si musí zakoupit kreditní kartu nebo čip. Karta nebo čip platí po celou dobu školní docházky. Zálohová cena karty je 35,- Kč (čipu 115,- Kč), při ztrátě nebo znehodnocení si musí strávník zakoupit novou kartu nebo čip.

 

            Náhrada za ztrátu karty nebo čipu se neposkytuje. Každý strávník má své konto, a pokud je na kontě dostatečná hotovost, je možné obědy objednat telefonicky, e-mailem nebo přes internet:

Telefon: 472 775 535, e-mail: jidelna@zsstribrnicka.cz, internet: www.strava.cz

 

Prodej obědů

 

a) pondělí, středa, pátek                      7:15 -   8:00 hod

b) poslední den v měsíci                      6:30 -   8:00 hod

14:00 - 16:00 hod (pouze zadní vchod do jídelny)

            Zakoupení oběda je nutné nejpozději den předem. V době prázdnin nebo ředitelského volna se obědy neprodávají (pouze před zahájením nového školního roku). Nákup obědů na nový měsíc lze uskutečnit již měsíc předem.

 

Odhlášení obědů

 

Odhlášení obědů je možné osobně v době od 7:15 - 8:00 hod a od 11:30 - 12:00 hod pro následující den. Odhlášení obědů lze provést i telefonicky (záznamník), případně na e-mail jídelny do 6:30 hod na týž den. Peníze za odhlášené obědy zůstávají strávníkovi na kontě a při dalším zakoupení obědů v hotovosti budou odečteny.  Telefon: 472 775535,  e-mail: jidelna@zsstribrnicka.cz

 

            Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Obědy na svátky, prázdniny a ředitelské volno jsou automaticky odhlášeny. Při placení bankovním převodem bude vyúčtování prováděno 1x ročně po uplynutí školního roku vždy nejpozději do 20. 7. Přeplatky se převádějí do nového školního roku. Na vyžádání lze přeplatek vyplatit nebo vrátit na účet. Po ukončení školní docházky na naší škole se stravné vrací na účet plátce.

 

 

Objednávání, odhlašování, výběr obědů přes internet

 

Ve školní jídelně obdržíte číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy přes internet. Zároveň obdržíte uživatelské jméno a heslo. Přihlašovací údaje budou vydány pouze zákonným zástupcům.

Od následujícího dne po registraci v jídelně lze objednávat i odhlašovat na adrese: www.strava.cz

 

Pokud na kontě strávníka není dostatečný kredit, není možné objednávání stravy přes internet. Každý zaregistrovaný strávník má automaticky přihlášený oběd č. I. Objednávání obědu č. II. je možné tři pracovní dny předem (např. v pondělí na čtvrtek). Oběd č. II. bude uvařen pouze při objednávce nejméně 20 porcí, nejvíce 200 porcí.

 

Výdej obědů

 

Žáci, zaměstnanci                              11:45 - 14:00 hod

Cizí strávníci                                      11:30 - 11.45 hod

 

V Ústí nad Labem dne: 1. 9. 2012

 

     Soňa Marková                                                                                                     Mgr. Michal Ševcovic

vedoucí školní jídelny                                                                                                     ředitel školy

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

1) Zásady provozu

 

            Provozní řád školní jídelny vyplývá ze zákona č.561/2004 Sb. v platném znění, vyhlášky MŠMT              č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění, z vyhlášek MZ č. 137/2004 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 602/2006 Sb., v platném znění. Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

 

2) Stravování

 

            Stravu konzumují strávníci ve školní jídelně (§ 2 odst.7 vyhl. č. 107/2005 Sb., v platném znění). S výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ze zdravotních důvodů - rodiče mají nárok oběd vyzvednout (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění). Strávník má nárok na oběd, pokud je řádně uhrazen, což prokáže kreditní kartou nebo čipem. Po další dny nepřítomnosti strávníka je povinnost obědy odhlásit. V případě zájmu o stravování v době nepřítomnosti žáka ve škole, bude cena oběda zahrnovat plné náklady na přípravu oběda. 

            Ztrátu karty/čipu hlásí strávník neprodleně vedoucí školní jídelny, která mu vydá kartu/čip (proti úhradě) a zároveň zablokuje ztracenou kartu/čip proti dalšímu použití. Oběd bude vydán po kontrole údajů o objednávání a zaplacení oběda. Stejným způsobem bude postupováno, jestliže strávník zapomene výjimečně kartu/čip doma.

 

3) Výše úhrady za stravování

 

            V souladu s § 164 a § 166 zákona č. 561/2004 (školský zákon), v platném znění, § 5 vyhlášky MŠMT  č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění, a dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., v platném znění, se určuje finanční limit na nákup potravin dle věkové skupiny strávníků.

            Závodní stravování určuje § 33 b) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 557/2004 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a § 2 odst. 4. vyhlášky č. 84/2005 Sb., v platném znění. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle jednotlivých skupin.

Stravování cizích strávníků je upraveno Směrnicí k provádění doplňkové činnosti. 

 

            Věkové skupiny:                                  finanční limity na nákup potravin:

            Strávníci       7  -  10  let                                     19,-Kč/oběd

            Strávníci     11  -  14  let                                     21,-Kč/oběd

            Strávníci     15 a více let                                     22,-Kč/oběd

            Závodní stravování (zaměstnanci )                    26,-Kč/oběd

 

            Doplňková činnost (cizí strávníci )                    49,-Kč/oběd + režie 

                    

4) Úhrada stravného

 

  • bankovním převodem na účet školní jídelny / Česká spořitelna /

číslo účtu : 35 – 882 258 379 / 0800

Rodiče vyplní přihlášku na stravování. Způsob platby - trvalý příkaz (měsíčně, čtvrtletně) nebo jednorázový příkaz měsíčně

  • placení stravného formou hotovostní úhrady

Dle provozní doby prodeje obědů. Strávník obdrží doklad o zaplacení a zároveň se aktivuje kreditní karta/čip.

     

            Každý strávník si musí zakoupit kreditní kartu nebo čip, které jsou placeny formou zálohy. Cena karty je 35,-Kč, cena čipu je 115,-Kč. Karta/čip platí po celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo znehodnocení si musí strávník zakoupit novou kartu/čip. Náhrada za ztrátu se neposkytuje.

 

 

Prodej obědů:

 

            a) pondělí, středa, pátek                     7:15 -   8:00 hod

            b) poslední den v měsíci                      6:30 -   8:00 hod 

14:00 - 16:00 hod (pouze zadní vchod do jídelny)  

            Zakoupení obědů i odhlášení nejpozději den předem (viz bod 5). V době prázdnin nebo ředitelského volna se obědy neprodávají (pouze před zahájením školního roku). Nákup obědů na nový měsíc lze provést již několik měsíců předem.

 

5) Odhlášení obědů

            Trvale lze strávníka odhlásit ze stravování u vedoucí školní jídelny denně od 7:15 do 8:00 hod. Při vrácení nepoškozené a provozuschopné kreditní karty nebo čipu je strávníkovi vrácen zpět poplatek, který za ni zaplatil formou zálohy při jejím vystavení.

            Na přechodnou dobu (nemoc, dovolená apod.) lze odhlásit obědy osobně každý pracovní den v době od 7:15 do 8:00 a od 11:30 do 12:00 hod pro následující den. Odhlášení obědů lze rovněž prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky nejpozději do 6:30 hod na týž den - na záznamník.

            V případě onemocnění žáka lze vydat první den nemoci oběd do přenosných nádob jeho zákonným zástupcům či sourozenci. Po dobu nemoci není nárok na stravování ve školní jídelně za finanční limit na nákup potravin. V případě zájmu o stravování v době nepřítomnosti žáka, bude cena oběda zahrnovat plné náklady na přípravu oběda. 

            Při placení bankovním převodem bude vyúčtování prováděno 1x ročně, po uplynutí školního roku nejpozději do 20. 7. Přeplatky se převádějí do nového školního roku. Na vyžádání lze přeplatek vyplatit nebo vrátit na účet. Po ukončení školní docházky na naší škole se stravné vrací na účet plátce.

 

6) Objednávání, odhlašování, výběr obědů přes internet

 

           Ve školní jídelně každý strávník obdrží číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu, uživatelské jméno a heslo. Od následujícího dne po registraci v jídelně lze objednávat, odhlašovat obědy na adrese www.strava.cz. Pokud na kontě není dostatečný kredit, není možné objednávání stravy přes internet.

Každý zaregistrovaný strávník má automaticky objednaný oběd č. I. Objednávání obědu č. II. je možné tři pracovní dny předem. Oběd č. II. bude uvařen pouze při objednávce nejméně 20 porcí, nejvíce 200 porcí.   

 

7) Organizace provozu školní jídelny

 

Pracovní doba                                                             6:30  -  15:00 hod.

 

Výdej obědů              žáci, zaměstnanci                   11:45  -  14:00 hod. 

cizí strávníci                           11:30  -  11:45 hod.

 

            Žáci školní družiny přicházejí v přezůvkách bez kabátů a tašek, za dozoru vychovatelky, která na ně dohlíží po celou dobu stravování a poté je odvádí do družiny. Ostatní žáci přicházejí také v přezůvkách, bez kabátů a tašek, za doprovodu posledního vyučujícího ke školní jídelně, kde se řídí pokyny dozorujícího zaměstnance školy.

            Strávníci jsou povinni používat při stravování podnosy, na který položí příbor, talíř s polévkou a hlavní jídlo. Polévku si strávníci nalévají sami. Hlavní jídlo je vydáno po zasunutí identifikační karty/čipu ke snímací jednotce. Nápoje a jídlo se konzumují vsedě. Po konzumaci oběda odnesou použité nádobí, příbory a sklenice, včetně podnosu, k okénku určenému pro odběr nádobí.

            Dojde-li k rozlití pokrmu na podlahu, oznámí žák tuto skutečnost dozoru nebo paní kuchařce. Dojde-li k úrazu, ohlásí dozorující osoba tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, která poskytne první pomoc. Je zakázáno zvedat židle během vydávání obědů. Židle zvedá určený zaměstnanec školy. Připomínky k práci školní jídelny je možné sdělit vedoucí školní jídelny nebo vedení školy. Na nástěnce před školní jídelnou i v jídelně je vyvěšen jídelní lístek vždy na celý týden. Každý strávník je povinen seznámit se s Provozním řádem školní jídelny.

BOZP

 

a)      kouření, užívání návykových látek v prostorách jídelny je zakázáno

b)      konzumování alkoholických nápojů v prostorách jídelny je zakázáno

c)      dozor ve školní jídelně zajišťují zaměstnanci školy dle rozpisu

 

Hygiena

 

            Běžný úklid během provozní doby v jídelně zajišťuje určený zaměstnanec školy (stoly, podlaha znečištěná jídlem apod.). Úklid po skončení provozní doby zajišťuje určený zaměstnanec školy. Hygiena provozu se provádí dle sanitačního řádu.

 

V Ústí nad Labem dne: 1. 9. 2012

 

Soňa Marková                                                                                              Mgr. Michal Ševcovic

     vedoucí školní jídelny                                                                                                 ředitel školy   

 

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)