Přijímací řízení na střední školy

Zákon č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn

Vyhláška č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

 

PŘIHLÁŠKA:

 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášku předkládá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 15.března (na školu do oboru s talentovou zkouškou do 30.listopadu). 

 

POPLATKY:

Za podání přihlášky na veřejnou střední školu se poplatky neplatí, netýká se případného poštovného nebo zakoupení formuláře (uchazeč si platí sám).

 

POČET PŘIHLÁŠEK:

Uchazeč může podat až tři přihlášky (platí i pro žáky z pátého ročníku do nižšího stupně gymnázia či uchazeče na školy do oboru s talentovou zkouškou)            

Uchazeč, který podal 3 přihlášky (do 30.listopadu) v prvním kole přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou může podat nově 3 přihlášky (do 15.března) na jiné střední školy.

V druhém a dalších kolech není počet přihlášek omezen.

 

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY:

Škola není povinna vydat žákům přihlášky                                                        

K vyplnění formuláře lze použít vzor tiskopisu na webové stránce ministerstva MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore pod heslem

„Formuláře přihlášek (vzory)“. Barevné rozlišení formulářů není podmínkou.

 

SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY:

VYSVĚDČENÍ Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ: Škola vypisuje na zadní stranu tiskopisu (oddíl B) hodnocení uvedené na vysvědčení a tento výpis potvrzuje (podpis ředitele, razítko školy).

LÉKAŘSKÝ POSUDEK: Je-li předpokladem přijetí uchazeče splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor.

 

DALŠÍ DOKLADY SOUVISEJÍCÍ S KRITÉRII PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ: Je-li součástí kritérií přijímacího řízení na danou školu. Základní škola vypracuje a předá žákovi originál výstupního hodnocení společně s vysvědčením (není povinnost konzultovat výstupní hodnocení se zákonnými zástupci). Uchazeč posílá na střední školu ověřenou kopii.

ROZHODNUTÍ A ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍ: Je-li uchazeč zdravotně znevýhodněn (ZPS), podle zvláštního předpisu

POSUDEK PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ: K přihlášce lze přiložit zprávu poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo znevýhodnění uchazeče (př.poruchy učení, ….), obsahující doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky.

DOKLADY O VÝSLEDCÍCH V ODBORNÝCH SOUTĚŽÍCH, O PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI,…

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK:

Žák obdrží tiskopis s evidenčním číslem na základní škole nejpozději do 30.března. Slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušné střední školy, a to odevzdáním lístku řediteli školy nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o přijetí.

 

 

Podrobnější informace k přijímacím zkouškám na střední školy dostanou rodiče na březnové třídní schůzce.

V případě potřeby je možné kontaktovat výchovnou poradkyni Mgr. Jaroslavu Müllnerovou - mullnerova@zsstribrnicka.cz

 

Další informace naleznete:

 

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)